Publikációk

A tanszék oktatóinak 2010-ben megjelent publikációi. A korábbi évek publikációs tevékenysége az egyes oktatók adatlapján található Publikációk link alatt tekinthető meg.

Dr. Rechnitzer János

Rechnitzer János 2010. A felsőoktatás regionalitása, a régiók és a felsőoktatás. In. Egyetemi marketing, marketing a felsőoktatásban. Szerk. Törőcsik Mária, Kuráth Gabriella. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 2010. 35-49.o.

Rechnitzer János 2010. Húsz év múltán – A gazdaság és a társadalom térszerkezetének változásai. In. A területi kutatások csomópontjai. Szerk. Barta Györgyi, Beluszky Pál, Földi Zsuzsa, Kovács Katalin. MTA RKK: Pécs, 2010. 317-336.o.

Rechnitzer János 2010. Gondolatok a terület menedzsmentről és faladatairól. In. Párbeszéd és együttműködés. Területfejlesztési Szabadegyetem 2006-2010. Szerk. Fábián Attila. Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó, Sopron. 161-173.o.

Csizmadia, Zoltán – Rechnitzer, János 2007. Innovation and Cooperation: The Network structure of the Hungarian Regional Innovation System (West-Transdanubia). In: Paraskakis, I. – Luneski, A. – Kayhan, A. (szerk.): Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Proceedings of the 2nd Annual South-East European Doctoral Students Conference. Thessaloniki: South-East European Research Centre. 40-58. p. ISBN: 978-960-89629-5-8

Rechnitzer János 2010. Az országhatáron átnyúló térségi együttműködések sajátosságai. In. Magyarország határ menti térségeinek és városainak fejlődése a rendszerváltozás és az Európai Uniós tagságunk következtében. Szerk. Berszeri Béla, Majoros Pál, Zimler Tamás. VEAB, Veszprém, 2010. 26-51.o.

Rechnitzer János 2010. Terület politika és vidékpolitika- együtt és külön. In. Sikeres vidéki térségek. Szerk. Glatz Ferenc. MTA Történettudományi Intézet- MTA Társadalomkutató Központ. Budapest. 17-33.o.

 

Dr. Róbert Péter

Róbert Péter: Social origin, school choice, and student performance. Educational Research and Evaluation, vol. 16. no. 2. 107-129. old.

Róbert Péter: Öt évvel végzés után: diplomás pályakezdés nemzetközi összehasonlításban. In: Kolosi T., Tóth I. Gy. és Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 2010. Budapest: TÁRKI, 472-490. old

Róbert Péter: The Influence of Educational Segregation on Educational Achievement. In: Dronkers, Jaap (szerk.) Quality and Inequality of Education: Cross-National Perspectives. Springer, 13-40.old.

 

Szörényiné Dr. Kukorelli Irén

Szörényiné Kukorelli Irén: Ruralitás, fenntartható vidékfejlesztés és a kultúra és helyi örökség kapcsolata. (In: Vidéki életmódváltozások a 20. században. Szerk: Cseri Miklós – Sári Zsolt) Szentendre 2009. Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiadványa. pp. 381-387.

Szörényiné Kukorelli Irén: Változó vidék – Sikeres vidék (In: Sikeres vidéki térségek. Szerkesztette: Glatz Ferenc. Párbeszéd a vidékért sorozat. Sorozatszerkesztő: Glatz Ferenc. MTA Történettudományi Intézet) - MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2010. pp. 33-45.

Szörényiné Kukorelli Irén: Viszonyok a térben. A vidéki térszerkezet kutatásának módszerei. (In: Földrajzi Szemelvények határok nélkül. Főszerk: Mezei István és Dusan Barabás). 2010. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HUSK 0801/1.6.1./0003 pp. MTA RKK Pécs – Safárik Egyetem Kassa pp. 78-83.

Irén Szörényiné Kukorelli: Vztahy v Prostredí – Metódy Vyskumu Struktúry Vidieckeho Prostredia (In: Geografiké Poznatky bez Hranic. Hlavny editor: Istvan Mezei i Dusan Barabas). 2010. Program cezhranicnej spoluprace Madarska republika – Slovenska republika 2007-2013 HUSK 0801/1.6.1./0003 MTA RKK Pécs – Universitá Pavol Jozef Safárik Kassa pp. 72-76.

Szörényiné Kukorelli Irén: A rurális tér átalakulása: szuburbanizáció, rekreáció. (In: Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén. (Szerk: Hardi Tamás, Lados Mihály, Tóth Károly) 2010. Győr-Somorja pp. 43-50.

Iren Szörényiné Kukorelli: Transformácia rurálnej oblasti: suburbanizácia, rekreácia (In: Slovensko-Madarska Agglomerácia v okolí Bratislavy. Zostavili: Tamás Hardi, Mihály Lados, Károly Tóth) 2010 Győr-Somorja pp. 43-50.

Szörényiné Kukorelli Irén: Jáki Katalin 65 éves. Földrajzi Közlemények 2010. 134. évf. 1. sz. pp. 107-108.

 

Dr. Dőry Tibor

A Széchenyi István Egyetem vállalati kapcsolatrendszere és a JRET együttműködések tapasztalatai. (Társszerző: Tilinger Attila) Tér és Társadalom (megjelenés alatt).

Dr. Hardi Tamás

1. Hardi T. (2010) Szuburbanizációs jelenségek Győr környékén. – Mezei I.– Hardi T.– Koós B.– Barabas, D.–Gallay, M.–Kandráčová, V. (szerk.) (2010) Földrajzi szemelvények határok nélkül – napjaink magyar és szlovák természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi írásaiból. MTA RKK TKO–Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Budapest –Kosice. 93–98.o. 307.p. CD melléklettel. ISBN 978 963 9899 30 8

2. Hardi, T. (2010) Suburbanizačné javy v okolí mesta Győr – Mezei I.– Hardi T.– Koós B.– Barabas, D.–Gallay, M.–Kandráčová, V. (edi.) (2010) Geografické poznatky bez hraníc – výber z mad’arských a slovenských prísperkov z fyzickej a humánnej geografie. MTA RKK TKO–Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Budapest –Kosice. 86–91.pp. 281.p. ISBN 978 80 7097 810 8

3. Belanka, Cs.– Duray B.– Hardi, T.– Mezei, I.– Nagy I.– Pánovics, A. (2010) Environmental Policy and the Institutional System of Environment Protection in the Carpathian Basin. Discussion papers. No. 79. Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pécs.

4. Hardi T. (2010) Térségeink és városaink határon átnyúló kapcsolatrendszerének átalakulása a közelmúltban. – Barta Gy.– Beluszky P.– Földi Zs.– Kovács K. (szerk.) A területi kutatások csomópontjai. MTA RKK, Pécs. 291–302. o.

5. Hardi T (2010) Határ menti térségek, határon átnyúló kapcsolatok. – Szirmai V (szerk.) Közép-Dunántúl. (A Kárpát-medence régiói; 12.) MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus Kiadó, Pécs–Budapest. 503 p 109–120.o. (ISBN:978-963-9899-31-5)

6. Hardi T. (2010) Features of Border Regions, Transborder Co-operation and Movements across the Hungarian–Slovakian Border. – Megatrend Review. 2., 103–118.o.

7. Hardi T. (2010) A szuburbanizáció jelensége és hatásai – határon innen és túl. – Hardi T.–Lados M.–Tóth K. (2010) Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony környékén. MTA RKK NYUTI – Fórum Intézet, Győr–Šamorín. ISBN 978-80-89249-43-5. 11–26. o.

8. Hardi, T. (2010) Výskyt suburbanizácie a jeho vplyv u nás a v zahraničí. – Hardi, T.–Lados, M.–Tóth, K. (2010) Slovensko–Maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy. Stredisko regionálnych výskumov Maďarskej akademie vied, Západomaďrský vedecký inštitút, Fórum inštitút pre výskum menšin, Győr–Šamorin. ISBN 978-80-89249-43-5. 11–26. o.

9. Hardi, T. (2010) Political geography of the Danube region as a European development macro-region. – Mladenov, C.– Nikolova, M.– Vatseva, R.– Koulov, B.– Kopralev, I.– Varbanov, M.– Ilieva, M. (eds.) Geografija I regionalno razvitie – Geography and regional development. Bulgarian Academy of Sciences National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography. Sofia. 156–167.o. Proceedings. International Conference Geography and Regional Development. Held in Sofia 14–16. October 2010.

10. Hardi T. (2010) Albánia területi különbségei, térszerkezete. – Balkán füzetek 9. Albánia Különszám. PTE Kelet-mediterrán és Balkán tanulmányok Központja, Pécs. 43–53. o.

11. Hardi T.–Horony Á.–Kusy F. (2010) Magyarlakta települések Szlovákiában. Térképmű. (60x40cm). Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja.

Szerkesztés:

1. Mezei I.– Hardi T.– Koós B.– Barabas, D.–Gallay, M.–Kandráčová (szerk.) (2010) Földrajzi szemelvények határok nélkül – napjaink magyar és szlovák természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi írásaiból. MTA RKK TKO–Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Budapest –Kosice. 307.p. CD melléklettel. ISBN 978 963 9899 30 8

2. Mezei I.– Hardi T.– Koós B.– Barabas, D.–Gallay, M.–Kandráčová (szerk.) (2010) Geografické poznatky bez hraníc – výber z mad’arských a slovenských prísperkov z fyzickej a humánnej geografie. MTA RKK TKO–Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Budapest –Kosice. 281.p. ISBN 978 80 7097 810 8

3. Hardi T.–Lados M.–Tóth K. (2010) Magyar–szlovák agglomeráció Pozsony környékén. MTA RKK NYUTI – Fórum Intézet, Győr–Šamorín. ISBN 978-80-89249-43-5

4. Hardi, T.–Lados, M.–Tóth, K. (2010) Slovensko–Maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy. Stredisko regionálnych výskumov Maďarskej akademie vied, Západomaďrský vedecký inštitút, Fórum inštitút pre výskum menšin, Győr–Šamorin. ISBN 978-80-89249-43-5

Közlésre elfogadott kéziratok:

1. Hardi T. (2010) Transborder regions, Urban Networks, Urban Catchment Areas Discussion papers. No. 82. Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pécs.

2. Hardi T. Az államhatárok funkcióváltozásainak hatása a Kárpát-medence városfejlődésére. 22 ezer leütés. GEOGRÁFIA – 2010 PÉCS, V. Magyar Földrajzi Konferencia, Történeti földrajz szekció 2010. november 4-6.

3. Hardi T. Duna térség koncepciók a múltban és jelenben. VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia. Délkelet-Európa, Balkán, Nyugat-Balkán szekció. Pécs, 2010. november 4-6.

4. Hardi T. Az interakción alapuló határrégió fejlődési modellje. IV. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Tudományos konferencia 6. SZEKCIÓ: Régió és határok, határrégiók, eurorégiók. Kaposvár, 2010. november 12.

5. Hardi T. A Duna térség megalkotása, mint fejlesztési lehetőség Közép- és Délkelet-Európában. – Válság közben, fellendülés előtt. Kautz Gyula tudományos konferencia. Győr, 2010. június 1.

6. Hardi T. Cross-border suburbanisation – the case of Bratislava. Csapó, T. (ed.) Springer Verlag.

7. Hardi T. Szlovénia területi különbségei. – Hajdú Z. (szerk.) Délvidék. A Kárpát-medence régiói sorozat. Dialóg Campus. Budapest–Pécs.

8. Hardi T. Village Network and Rural Areas. – Horváth Gy.– Hajdú Z. (szerk.) West-Balkan. MTA RKK, Pécs. (megjelenés alatt)

9. Hardi T. (2010) A Duna térség mint fejlesztési nagytérség. – Tér és Társadalom. 3.

 

Dr. Szakál Gyula

1. A város és polgárai Zechmeister Károly polgármester tevékenysége idején.

Győri Tanulmányok. (2010) 45-73. o. ISSN 0209-4215

2. A győri elit értékrendszere és magatartása az 1870 és az 1945 közötti gazdasági válságok idején.(2010) Tér és Társadalom 31-43. o. ISSN 0237-7683

3. A magyar környezettudatos magatartás sajátosságai. Comitatus 2010. (megjelenés alatt).

4. A modellváltó Győr. Forráskiadvány (megjelenés alatt)

5. A modellváltó város polgárai. Tanulmány (megjelenés alatt)

 

Dr. Bugovics Zoltán

Bugovics Zoltán: Az elitidentitás háttere. Tér és társadalom 2010. Pécs MTA RKK. Pp. 78-99.

Bugovics, Zoltán: Social identity or socialized identity Vienna, 2010 Sept. 22. University and society Conference on social policy, University of Vienna

Bugovics Zoltán: A lokális identitás kérdése Bőhm Antal Emeritus tiszteletére tartott Lokális társadalom konferencia 2010. 11.12. Győr MTA RKK, NYUTI

 

Dr. Csizmadia Zoltán

Csizmadia Zoltán 2010. Hálózatosodás mint lehetőség. In. Hardi, T. – Lados, M. −Tóth,K. (szerk): Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén. Győr−Somorja: MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet − Fórum Kisebbségkutató Intézet. 144−154. ISBN: 978-80-89249-43-5

Csizmadia Zoltán 2010. Networking ako príleźitosť. In. Hardi, T. – Lados, M. −Tóth, K. (szerk): Slovensko-maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy. Győr−Somorja: MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet − Fórum Kisebbségkutató Intézet. 127−137. ISBN: 978-80-89249-43-5

Csizmadia Zoltán – Páthy Adám 2010. Győri elit és a városfejlődés – a gazdasági és a társadalmi folyamatok megítélése. Tér és Társadalom, 2. 63−93.

 

Dr. Grosz András

Grosz András: A szellemi tőke jelentés alkalmazása tudás-intenzív hálózatoknál – a PANAC példájának tanulságai. In: „Szellemi tőke, mint versenyelőny” – avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességben, 2010. június 19. Komarno. Komarno: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Lifelong Learning Magyarország Alapítvány, Harsányi János Szakkollégium. 2010. CD kiadvány.

 

Dr. Filep Bálint

1. Filep Bálint (2010): Recenzió – A Kárpát-medence régi sorozat Kárpátalja című kötetéről. Comitatus. 2010. jan-febr. XX/187.

2. Filep Bálint – Kovács Zsolt – Tamándl László (2010): A felsőoktatási intézmények versenyképessége Magyarországon és azok mérésének dilemmái. „TANULÁS – TUDÁS – GAZDASÁGI SIKEREK” avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében című tudományos konferencia. Győr, 2010. április 14.

3. Filep Bálint – Rechnitzer János (2010): Position and Possibility of Large HungarianTowns in the Hierarchy of the European Towns. „Real Corp 2010. 15th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society” Vienna. 2010. május 18-20.

4. Kovács Zsolt, Tamándl László, Dr. Filep Bálint (2010): Észak-dunántúli vállalkozói elit elvárásai a Széchenyi István Egyetemmel és hallgatóival szemben. Tér és Társadalom 24. évf. 2. sz.

5. Filep Bálint (2010): A Széchenyi István Egyetem és a Nyugat-Dunántúl kapcsolata. In: Törőcsik M. – Kuráth G. (Szerk.): Egyetemi marketing. Marketing a felsőoktatásban. Pécsi Tudományegyetem. Pécs.

6. VIR kézikönyv (2010): Educatio Nonprofit Kft. kiadásában. Folyamatban.

 

Dr. Smahó Melinda

1. Smahó, M.–Rechnitzer, J. (2010): University Cooperations along the Austrian-Hungarian Border. Experience of an Empirical Research. (Megjelenés alatt, megjelenés várható helye: 17th International Conference, Technology, Culture and Development. 31. 08. – 03. 09. 2010. Tivat, Montenegro, c. konferencia tanulmánykötete).

2. Smahó, M.–Rechnitzer, J. (2010): University cooperations along the Austrian-Hungarian Border. Conference study, Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and Organisations. Regional Studies Association Annual International Conference, Pécs, 24–26 May 2010. http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2010/may-pecs-papers.asp

3. Smahó M. (2010): The Role of Knowledge in Regional Development. Theoretical Considerations and the Case of the Austrian-Hungarian Border Region. WIFO Working Papers, No. 355/2010. Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Wien, 2010 január. http://www.wifo.ac.at/wwa/jsp/index.jsp?fid=23923&id=38221&typeid=8&display_mode=2

 

Páthy Ádám

Csizmadia Zoltán – Páthy Ádám (2010): Győri elit és a városfejlődés – a gazdasági és társadalmi folyamatok megítélése. Tér és társadalom. 2. sz.

 

Tóth Péter

Tóth Péter. 2010. “Az 1 %-os felajánlások Magyarország öt legnagyobb vidéki városában.” Tér és Társadalom 24.:121-135.

Tóth Péter. 2010. “Vidéki fejlesztési sikerek az információs társadalom építésében Magyarországon.” O. 175-190 in Sikeres vidéki térségek, Párbeszéd a vidékért, szerkesztette Glatz Ferenc. Budapest: MTA Történettudományi Intézete, MTA Társadalomkutató Központ.

Tóth Péter. 2010. “Book Rewiev - Knowledge society from the point of view of rural sustainability - Rural sustainable development in the knowledge society. (Ed: Bruckmeier, Karl, and Hilary Tovey)”. Eastern European Countryside 16.:137-141.

 

Baj Gabriella

Baj Gabriella – Szörényiné Kukorelli Irén (2011): Jánossomorja. In: a Beluszky Pál – Sikos T. Tamás: Változó falvaink II. – 12. falurajz. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Baj Gabriella (2010): Jánossomorja. A siker kisvárosa, a kisváros sikere (Jánossomorja. The small town of success, the successful small town). In: Glatz Ferenc: Sikeres térségek Nyugat-Magyarországon. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. pp. 81-98.

Baj Gabriella (2010): Társadalmi vállalkozás, mint a vidékfejlesztés eszköze (Social enterpreneurship as a tool of rural development). Pécsi Tudományegyetem, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Félidőben konferencia, Pécs. (megjelenés alatt)

Baj Gabriella (2010): Story about a little bridge. Case Study on Social Innovation. Euracademy Thematic Guide, Athén. (megjelenés alatt)

Baj Gabriella (2010): Skills development at school for being a social entrepreneur. Euracademy Thematic Guide, Athén. (megjelenés alatt)

Baj Gabriella (2010): Területhasználat átalakulása. In: Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában. Győr-Somorja.

Baj Gabriella (2010): Zmena vo využívaní pôdy. In: Slovensko-Maďarská aglomerácia v okolí Bratislavy - Sieť komunitného rozvoja cezhraničnej aglomerácie Bratislavy. Győr-Samorin.

Baj Gabriella (2010): Képzési igények, korlátok és lehetőségek vidéken (Needs, constraints and opportunities of training in rural areas). „Tanulás-Tudás–Gazdasági sikerek" avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében c. konferencia CD.

Baj Gabriella (2010): Recenzió. Hardi Tamás-Hajdú Zoltán-Mezei István: Határok és városok a Kárpát-medencében. In: Közép-Európai Közlemények. 2010/1. III. évfolyam. 1. szám. pp. 133-135.

Baj Gabriella (2010): Book review. Doris Scmied (eds): Winning and losing: changing geography of Europe’s rural areas. In: East European Countryside No. 16. pp. 18-21.

 

 

 

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Események

Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) 2019. április 16. - 2019. április 19.
Munkaszüneti nap (Nagypéntek) 2019. április 19.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Villa Tolnay borvacsora 2019. április 26. 18:00 - 23:55